CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy phép hoạt động báo in
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiện
Cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 Luật báo chí, đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật báo chí có nhu cầu cấp giấy phép hoạt động báo in gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí 0  
Lệ Phí 0  
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in bao gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in;
- Đề án hoạt động báo in có xác nhận của cơ quan, tổ chức gồm những nội dung sau:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
+ Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật báo chí và các tài liệu kèm theo;
+ Kết cấu và các nội dung chính của ấn phẩm;
- Danh sách dự kiến nhân sự của báo in.
- Sơ yếu lý lịch người dự kiến là tổng biên tập.
- Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo in:
1. Tôn chỉ, mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ.
2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩ theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật báo chí để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.
3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày ấn phẩm báo chí.
4. Có trụ sở và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính.
5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ pháp lý
Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Biểu mẫu đính kèm