Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220623-1502
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 06/07/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong