Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Văn thư Cục Viễn thông
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-210628-0011
Ngày nộp: 28/06/2021
Ngày hẹn trả: 03/07/2021
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả