Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Báo Công an nhân dân
Mã Biên nhận : 000.00.20.G14-201209-21443
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Cục Báo chí
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong