Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Báo Hà Tĩnh
Mã Biên nhận : 000.00.20.G14-201008-2742
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Cục Báo chí
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong