Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công trực tuyến: 0 41
Dịch vụ công TT một phần: 0
Dịch vụ công TT toàn trình: 275
Tổng số dịch vụ công: 275 41
Tổng số thủ tục hành chính: 263 41
Tên thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài)
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiện
- Cơ quan đại diện nước ngoài (cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam) có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Văn bản đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
- Tổ chức nước ngoài có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.
- Họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo chương trình chính thức của đoàn. Cơ quan chủ quản đó đoàn có trách nhiệm thông báo cho Bộ Thông tin và Truyề thông biết ít nhất là 01 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo để phối hợp.
- Đối với hợp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan chủ quả đón đoàn phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc UBND cấp tỉnh ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.
Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND cấp tỉnh có quyền chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị họp báo:
- Đơn đề nghị/thông báo họp báo
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện
- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí

Căn cứ pháp lý
Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị/thông báo họp báo  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Báo chí
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu
Điện thoại: 02439446290
Email: cucbaochi@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn