Thông báo hồ sơ bổ sung - Bộ Thông Tin và Truyền Thông
Thông báo: Từ ngày 01/11/2020, tổ chức, cá nhân có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Mã số BHXH (Dành cho Công dân). Sau khi đăng ký tài khoản, tổ chức, cá nhân đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Chưa có dữ liệu thông báo hồ sơ bổ sung!