Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần Quốc tế Trường Minh
Mã Biên nhận : 000.00.26.G14-210107-0008
Ngày nộp: 07/01/2021
Ngày hẹn trả: 23/01/2021
Nộp tại: Cục Tần số vô tuyến điện
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả