Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIA HỒNG ĐỨC
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201116-0001
Ngày nộp: 16/11/2020
Ngày hẹn trả: 02/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả