Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần truyền thông doanh nhân Sài Gòn 247
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201029-0006
Ngày nộp: 29/10/2020
Ngày hẹn trả: 10/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả