Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201028-0005
Ngày nộp: 28/10/2020
Ngày hẹn trả: 10/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả