Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG XMEDIA
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201026-0006
Ngày nộp: 26/10/2020
Ngày hẹn trả: 09/11/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả