Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH Vietcetera
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201026-0003
Ngày nộp: 23/10/2020
Ngày hẹn trả: 06/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả