Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 43
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 211
Tổng số dịch vụ công: 211 43
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
241 1.004373 Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
242 1.004514 Đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu Báo chí Cục Báo chí
243 1.000754 Đăng ký giá cước viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
244 2.001740 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
245 2.001747 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
246 1.003114 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
247 1.004340 Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
248 1.004486 Đăng ký khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
249 2.001728 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
250 1.004916 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet Vụ Khoa học và Công nghệ