Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201202-0001
Ngày nộp: 01/12/2020
Ngày hẹn trả: 29/01/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả