Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 211
Tổng số dịch vụ công: 211 44
Tổng số thủ tục hành chính: 205 44
Tên thủ tục Cấp giấy phép xuất bản phụ trương
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Cục Báo chí
- Qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiện
Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật báo chí có nhu cầu xuất bản phụ trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đến Cục Báo chí.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản phụ trương; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề cấp giấy phép xuất bản phụ trương bao gồm:
- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương;
- Đề án xuất bản phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí gồm những nội dung sau:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
+ Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật báo chí và các tài liệu kèm theo;
+ Kết cấu và các nội dung chính của phụ trương;
- Mẫu trình bày tên gọi của phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện
Điều kiện xuất bản phụ trương:
1. Có tôn chỉ, mục đích phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ.
2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của phụ trương.
3. Có tên và hình thức trình bày phụ trương.
4. Có các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính.

Căn cứ pháp lý
Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Kết quả thực hiện Giấy phép xuất bản phụ trương
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 4 - Tờ khai đề nghị cấp GPXB ấn phẩm, phụ trương.doc  -  Tải file