Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 58020 53594 53565 29 4426 4426 0 99%
1 Báo chí 13880 11374 11374 0 2506 2506 0 X
2 Bưu chính 211 175 175 0 36 36 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 4739 4730 4718 12 9 9 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 10253 8893 8893 0 1360 1360 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 14607 14148 14148 0 459 459 0 X
6 Viễn thông và Internet 10461 10430 10413 17 31 31 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 3869 3844 3844 0 25 25 0 X