Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 211
Tổng số dịch vụ công: 211 44
Tổng số thủ tục hành chính: 205 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
51 1.003300 Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
52 1.003483 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
53 1.003651 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
54 1.004536 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí Cục Báo chí
55 1.004637 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
56 1.005094 Cấp giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí Cục Báo chí
57 1.003868 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
58 1.004063 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
59 1.004931 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí Cục Báo chí
60 1.004175 Cấp giấy phép xuất bản đặc san Báo chí Cục Báo chí