Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
211 1.004095 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử Báo chí Cục Báo chí
212 1.004313 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí Cục Báo chí
213 1.004640 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
214 1.004766 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí Cục Báo chí
215 2.002179 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí Cục Báo chí
216 1.004311 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san Báo chí Cục Báo chí
217 1.002702 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
218 1.002691 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
219 1.000632 Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
220 1.002987 Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia