Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở tổ chức kiểm định (Trung tâm Đo lường chất lượng viễn thông Tầng 7 tòa nhà VNTA 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội).

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

- Nộp qua hình thức trực tuyến.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, doanh nghiệp viễn thông gửi hồ sơ đề nghị kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

- Tổ chức thẩm định (Trung tâm Đo lường Chất lượng viễn thông thuộc Cục Viễn thông) tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xem xét, trả lời tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, tổ chức kiểm định có thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tổ chức kiểm định thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản về việc đã tiếp nhận hồ sơ và thông báo phí thẩm định.

- Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp phí thẩm định trong vòng 15 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm định thông báo tiếp nhận hồ sơ, phí thẩm định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp không nộp phí thẩm định đúng thời hạn, tổ chức kiểm định có quyền từ chối thẩm định và thông báo bằng văn bản tới tổ chức, doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định, tổ chức kiểm định tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

- Trong quá trình thẩm định, trường hợp hồ sơ kiểm định có những điểm không phù hợp, tổ chức kiểm định thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp, nêu rõ những điểm không phù hợp.

+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm định thông báo những điểm không phù hợp, tổ chức, doanh nghiệp khắc phục những điểm không phù hợp và gửi lại tổ chức kiểm định.

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ khắc phục những điểm không phù hợp từ tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức kiểm định thực hiện thẩm định lại việc khắc phục những điểm không phù hợp và trả kết quả thẩm định cho tổ chức, doanh nghiệp.

+ Trường hợp không nộp hồ sơ khắc phục đúng thời hạn, tổ chức kiểm định có quyền từ chối tiếp tục thẩm định, không phải hoàn lại phí thẩm định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp.


Thời hạn giải quyết Ba mươi (30) ngày kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp phí thẩm định.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 1.100.000 đồng/01 lần thẩm định (theo quy định tại Thông tư số 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính).
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT.

- Kết quả đo kiểm được lập bởi đơn vị đo kiểm Quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT.

- Các tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (trong trường hợp kiểm định lần đầu).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không có.
Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông.

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/ 2022;

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/ 2006;

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

- Thông tư 07/2020/TT-BTTTT ngày 14/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.

- Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 14/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

- Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

- Thông tư số 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kiểm định
Biểu mẫu đính kèm  - Danh sách các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng đề nghị kiểm định theo mẫu 2.1 Phụ lục số 02 Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT  -  Tải file
 - Đơn đề nghị kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn