Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công trực tuyến: 0 41
Dịch vụ công TT một phần: 0
Dịch vụ công TT toàn trình: 275
Tổng số dịch vụ công: 275 41
Tổng số thủ tục hành chính: 263 41
Tên thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, In và Phát hành.

- Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

- Nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trình tự thực hiện

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày chứng chỉ hành nghề biên tập bị mất hoặc bị hư hỏng, biên tập viên phải có hồ sơ đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Cục Xuất bản, In và Phát hành phải cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Cơ quan hành chính sự nghiệp
Công dân
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập trong trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập;
- Bản chính chứng chỉ hành nghề biên tập trong trường hợp bị hư hỏng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.


Kết quả thực hiện Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề biên tập
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 05 - Phụ lục I.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Xuất bản, In và Phát hành
Địa chỉ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 02438285697
Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn
Website: https://ppdvn.gov.vn