Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 211
Tổng số dịch vụ công: 211 44
Tổng số thủ tục hành chính: 205 44
Tên thủ tục Báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục An toàn thông tin
Cách thức thực hiện
- Gửi qua dịch vụ bưu chính.
- Gửi hồ sơ dưới dạng tệp tin đến chỉ thư điện tử: masoquanly@vncert.vn
- Gửi trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Bộ.
Trình tự thực hiện
Doanh nghiệp thực hiện báo cáo, thống kê theo mẫu báo cáo định kỳ và báo cáo năm tại các phụ lục của Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác và Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008.
Địa điểm thực hiện thủ tục tại Doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết Báo cáo định kỳ: Thực hiện trước ngày 15 tháng 05 và ngày 15 tháng 11 hàng năm.
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
Mẫu báo cáo định kỳ (Quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
Số lượng hồ sơ: 01 bản.    

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác;
Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 về hướng dẫn một số nột dung của NĐ số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác;
Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT ngày 02/3/2009 quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận MSQL đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet;
Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008.

Kết quả thực hiện Không
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 1_BC định kỳ của nhà ccdv quảng cáo bằng thư điện tử.doc  -  Tải file
 - Mẫu số 2_BC định kỳ của nhà ccdv quảng báo bằng tin nhắn.doc  -  Tải file
 - Mẫu số 3_BC định kỳ của nhà ccdv quảng cáo bằng tin nhắn qua internet.doc  -  Tải file