Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230323-5397
Ngày nộp: 23/03/2023
Ngày hẹn trả: 05/04/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả