Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản TN-MT và BĐVN
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230322-5372
Ngày nộp: 22/03/2023
Ngày hẹn trả: 04/04/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả