Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230320-5336
Ngày nộp: 17/03/2023
Ngày hẹn trả: 30/03/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả