Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
Mã Biên nhận : 000.00.04.G14-230306-0057
Ngày nộp: 06/03/2023
Ngày hẹn trả: 14/03/2023
Nộp tại: Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong