Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NOVATEK
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221030-2005
Ngày nộp: 28/10/2022
Ngày hẹn trả: 08/11/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong