Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông ITG
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221013-1605
Ngày nộp: 13/10/2022
Ngày hẹn trả: 20/10/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong