Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VIETSTAR
Mã Biên nhận : 000.00.04.G14-220913-0029
Ngày nộp: 30/08/2022
Ngày hẹn trả: 20/09/2022
Nộp tại: Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong