Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220817-2313
Ngày nộp: 16/08/2022
Ngày hẹn trả: 26/08/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong