Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 37962 34847 34826 21 3115 3115 0 99%
1 Báo chí 12718 10364 10364 0 2354 2354 0 X
2 Bưu chính 163 123 123 0 40 40 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 1529 1514 1510 4 15 15 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 8912 8756 8756 0 156 156 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 7379 6896 6896 0 483 483 0 X
6 Viễn thông và Internet 5396 5366 5349 17 30 30 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 1865 1828 1828 0 37 37 0 X