Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 11682 1960 1959 1 9722 9705 17 99%
1 Báo chí 83 46 46 0 37 37 0 X
2 Bưu chính 152 15 15 0 137 137 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 262 86 85 1 176 176 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 8589 48 48 0 8541 8541 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 1148 636 636 0 512 512 0 X
6 Viễn thông và Internet 1190 876 876 0 314 297 17 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 258 253 253 0 5 5 0 X