Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 19597 17181 17179 2 2416 2416 0 99%
1 Báo chí 163 163 163 0 0 0 0 X
2 Bưu chính 98 48 48 0 50 50 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 2508 2498 2496 2 10 10 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 521 267 267 0 254 254 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 10716 8699 8699 0 2017 2017 0 X
6 Viễn thông và Internet 3033 2997 2997 0 36 36 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 2558 2509 2509 0 49 49 0 X