Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 9476 21 20 1 9455 9438 17 95%
1 Báo chí 18 0 0 0 18 18 0
2 Bưu chính 130 3 3 0 127 127 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 68 10 9 1 58 58 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 8508 0 0 0 8508 8508 0
5 Tần số vô tuyến điện 521 1 1 0 520 520 0 X
6 Viễn thông và Internet 216 0 0 0 216 199 17
7 Xuất bản, In và Phát hành 15 7 7 0 8 8 0 X