Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220113-0003
Ngày nộp: 12/01/2022
Ngày hẹn trả: 26/01/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả