Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nhà xuất bản khoa học xã hội
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220111-0016
Ngày nộp: 11/01/2022
Ngày hẹn trả: 21/01/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả