Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Hoàng Thị Chinh
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-211014-0001
Ngày nộp: 13/10/2021
Ngày hẹn trả: 03/11/2021
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong