Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Văn thư Cục Viễn thông
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-210715-0001
Ngày nộp: 15/07/2021
Ngày hẹn trả: 20/07/2021
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong