Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (Khối Đài)
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201013-8509
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong