Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Thông tấn xã Việt Nam
Mã Biên nhận : 000.00.20.G14-201012-7978
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Cục Báo chí
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong