Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời:

Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính:

Nội dung câu hỏi 1:

Tôi cần thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thủ tục này thực hiện bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Số lượng hồ sơ cần phải chuẩn bị để thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Tôi cần biết số lượng hồ sơ cần phải chuẩn bị của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Tôi cần làm thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Quý Bộ cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục này mất bao nhiêu ngày thực hiện?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền được thực hiện trong bao lâu? xin Quý Bộ cho tôi biết thông tin?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Tôi muốn làm thủ tục Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng, Quý Bộ cho tôi biết thời gian thực hiện thủ tục này mất bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Quý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tôi cần phải có những giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Tôi cần thực hiện thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thủ tục này cần phải chuẩn bị những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Tôi muốn hỏi về thủ tục Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình thì gồm những thành phần hồ sơ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tôi chuẩn bị thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, Quý Bộ cho biết tôi cần phải nộp mấy bộ hồ sơ cho thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Quý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền tôi cần phải nộp mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Tôi cần thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết để thực hiện thủ tục này tôi phải nộp mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Thời hạn giải quyết hồ sơTôi muốn thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Quý Bộ cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ này được thực hiện trong vòng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần phải có những thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thành phần hồ sơQuý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần phải chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Quý Bộ cho tôi hỏi thời hạn để giải quyết thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Tôi cần thực hiện thủ tục Cấp mới thẻ nhà báo (báo nói, báo hình), Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết hồ sơ để thực hiện thủ tục này cần những văn bản, giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Tôi cần thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Quý Bộ cho tôi biết thành phần hồ sơ của thủ tục này gồm những tài liệu, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 21:

Tôi muốn biết hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải cần mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 22:

Tôi đang có nhu cầu thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Quý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục này cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 23:

Tôi muốn biết hồ sơ Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 24:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực hiện trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? xin Quý Bộ cho biết thông tin?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 25:

Tôi chuẩn bị làm hồ sơ thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, tôi muốn biết thủ tục này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 26:

Thành phần hồ sơHiện nay, tôi đang có nhu cầu thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Quý Bộ cho tôi được hỏi tôi cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì để thực hiện thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 27:

Tôi cần thực hiện thủ tục Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì để thực hiện thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 28:

Để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền tôi phải chuẩn bị những hồ sơ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 29:

Quý Bộ cho tôi biết hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 30:

Tôi đang chuẩn bị thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, xin được hỏi Quý Bộ tôi phải chuẩn bị mấy bộ hồ sơ cho thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 31:

Tôi muốn hỏi thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần phải nộp mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 32:

Tôi đang có nhu cầu thực hiện thủ tục Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, xin hỏi Quý Bộ tôi phải nộp mấy bộ hồ sơ để thực hiện được thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 33:

Tôi muốn hỏi Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 34:

Xin Quý Bộ cho biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền được thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 35:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp lại thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) được thực hiện trong vòng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 36:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp đổi thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) được thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 37:

Xin Quý Bộ cho biết thời hạn giải quyết Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm bao nhiêu ngày giải quyết?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 38:

Tôi muốn biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền gồm những hồ sơ, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 39:

Tôi đã được cấp thẻ nhà báo và đã bị mất, giờ tôi muốn cấp lại thẻ nhà báo thì cần phải có những hồ sơ gì? mong Quý Bộ trả lời sớm!

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 40:

Tôi đang có nhu cầu đổi thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết tôi cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì để thực hiện thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 41:

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu Cấp lại giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước, Quý Bộ cho tôi được hỏi tôi phải chuẩn bị mấy bộ hồ sơ cho thủ tục này??

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 42:

Tôi muốn biết Số lượng hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm có mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 43:

Tôi muốn biết số lượng hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 44:

Quý Bộ cho tôi hỏi Thành phần hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước bao gồm những hồ sơ, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 45:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 46:

Tôi xin được hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 47:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 48:

Thời hạn giải quyết thủ tục Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 49:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 50:

Thành phần hồ sơ của thủ tục Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 51:

Quý Bộ cho tôi hỏi Số lượng hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng gồm mấy bản?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 52:

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 53:

Tôi xin đc hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 54:

Quý Bộ cho tôi biết Cách thức thực hiện của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng được thực hiện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 55:

Tôi muốn hỏi Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 56:

Tôi muốn hỏi Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 57:

Quý Bộ cho tôi biết Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 58:

Tôi muốn biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 59:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết cách thức thực hiện của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng được thực hiện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 60:

Tôi muốn hỏi Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 61:

Tôi muốn hỏi Cách thức thực hiện của thủ tục Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 62:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 63:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 64:

Số lượng hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 65:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 66:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng được thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 67:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng được thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 68:

Tôi muốn biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 69:

Bộ TTTT cho tôi biết thành phần hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 70:

Tôi muốn biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng bao gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 71:

Bộ TTTT cho tôi hỏi Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt được thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 72:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên bao nhiêu ngày xin Quý Bộ cho tôi biết?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 73:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng được xử lý bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 74:

Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 75:

Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên gồm những giấy tờ gì xin Quý Bộ cho biết?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 76:

Thành phần hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 77:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 78:

Quý Bộ cho tôi hỏi Số lượng hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 79:

Tôi muốn hỏi Số lượng hồ sơ của thủ tục Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 80:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm có mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 81:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được xử lý trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 82:

Tôi muốn biết Cách thức nộp hồ sơ của thủ tục đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 83:

Bộ TTTT cho tôi hỏi thế nào là Quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 84:

Quý Bộ cho biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 85:

Quý Bộ cho tôi hỏi thành phần hồ sơ của thủ tục gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 86:

Bộ TTTT cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là mấy ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 87:

Thành phần hồ sơ của thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 88:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm mấy ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 89:

Tôi xin hỏi thành phần hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 90:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 91:

Thành phần hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 92:

Bộ TTTT cho tôi được hỏi thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 93:

Tôi xin phép hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 94:

Tôi xin hỏi Quý Bộ thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Cấp mới thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 95:

Thành phần hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 96:

Thời hạn giải quyết thủ tục Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 97:

Thành phần hồ sơ thủ tục thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm có những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 98:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 99:

Số lượng hồ sơ thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 100:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 101:

Thành phần hồ sơ thủ tục cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 102:

Số lượng hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 103:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 104:

Thành phần hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 105:

Thành phần hồ sơ thủ tục Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 106:

Bộ TTTT cho tôi hỏi số lượng hồ sơ thủ tục Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 107:

Số lượng hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 108:

Quý Bộ cho tôi hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 109:

Số lượng hồ sơ thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 110:

Thành phần hồ sơ Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 111:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 112:

Tôi xin được hỏi số lượng hồ sơ của thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 113:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 114:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 115:

Cách thức thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 116:

Thành phần hồ sơ của thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những văn bản, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 117:

Số lượng hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 118:

Tôi xin hỏi Quý Bộ cách thức thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 119:

Số lượng hồ sơ cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 120:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sơ chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 121:

Thành phần hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 122:

Tôi hỏi Quý Bộ thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 123:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sơ chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 124:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 125:

Số lượng hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 126:

Số lượng hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 127:

Quý Bộ cho tôi hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 128:

Thành phần hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao gồm những hồ sơ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 129:

Số lượng hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 130:

Thành phần hồ sơ Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 131:

Số lượng hồ sơ Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 132:

Cách thức thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 133:

Số lượng hồ sơ Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 134:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 135:

Số lượng hồ sơ Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 136:

Đối tượng phải làm thủ tục công bố hợp quy?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 137:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 138:

Tôi xin được hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đến Bộ Thông tin và Truyền thông gồm có những hình thức tiếp nhận hồ sơ nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 139:

Thành phần hồ sơ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 140:

Cho chúng tôi hỏi máy photocopy màu phải làm thủ tục gì để được kinh doanh?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 141:

Cách thức nộp hồ sơ Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 142:

Cách thức nộp hồ sơ Thủ tục cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 143:

Sắp tới tôi muốn sử dụng thiết bị vô tuyến điện để liên lạc với các đài vô tuyến điện nghiệp dư. Tôi muốn biết cách tính phí băng tần đối với thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư là như thế nào và tại văn bản pháp luật nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 144:

Xin được hỏi, khi tôi thuê thiết bị của một tổ chức của Việt Nam và thiết bị đó đã được cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ thì tôi có phải làm thủ tục xin cấp phép lại giấy phép tần số trong thời gian thuê hay không.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 145:

Điều kiện để được thuê thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 146:

Cách thức nộp hồ sơ Thủ tục đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 147:

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng tại đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 148:

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 149:

Số lượng hồ sơ Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm bao nhiêu bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 150:

Gia hạn Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp được bao nhiêu lần?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 151:

Thành phần hồ sơ Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 152:

Hồ sơ cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí quy định ở đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 153:

Sử dụng thiết bị vô tuyến điện cho mục đích giới thiệu công nghệ trong triển lãm, hội chợ thì làm thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 154:

Chúng tôi là một Đại sứ quán tại Hà Nội, hiện có nhu cầu sử dụng thiết bị bộ đàm để phục vụ mục đích liên lạc nội bộ. Qua tìm hiểu thông tư 265 /2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện có một số trường hợp được miễn thu phí sử dụng tần số. Vì vậy mong quý cơ quan cho biết chúng tôi có thuộc diện này không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 155:

Nhận lời mời của Chủ Tịch quốc hội Việt Nam, Đoàn Chủ Tịch quốc hội nước chúng tôi sẽ đến thăm chính thức Việt Nam. Đoàn có mang theo các thiết bị bộ đàm để liên lạc an ninh trong suốt quá trình thăm chính thức. Mong quý cơ quan cho chúng tôi biết đơn vị nào sẽ làm thủ tục cấp giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 156:

Tôi có máy liên lạc HF được lắp đặt tại nhà để liên lạc với tàu cá của gia đình như thông báo thời tiết, tình hình trên tàu. Cho tôi hỏi có cần phải làm thủ tục cấp phép sử dụng tần số cho máy phát đặt tại nhà này không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 157:

Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá có được miễn phí không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 158:

Trường hợp tàu cũ đã có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, nay thay đổi chủ phương tiện thì có phải xin cấp lại giấy phép hay không? Thủ tục xin cấp lại như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 159:

Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập mạng xã hội phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 160:

Điều kiện về kỹ thuật như thế nào để cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 161:

Hồ sơ cấp phép đơn vị tôi nộp tại Sở TT&TT sở tại được không. Nếu được, thì thời gian nhận hồ sơ được tính như nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 162:

Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với đài truyền thanh không dây là bao nhiêu ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 163:

Tôi hiện đang làm việc tại đài phát thanh của 01 huyện miền núi. Tôi có nghe nói đến quy định mới về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi điều khoản chuyển tiếp đối với đài truyền thanh không dây được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 164:

Do bị mất giấy phép sử dụng tần số cho hệ thống truyền thanh không dây của UBND xã, chúng tôi đề nghị quý cơ quan hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 165:

Chúng tôi là công ty bảo vệ muốn cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho 10 mục tiêu bảo vệ khu vực Hà Nội thì sẽ chịu mức phí như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 166:

Công ty tôi đã đăng kí sử dụng tần số 141.000 cho 10 máy bộ đàm, bây giờ chúng tôi muốn sử dụng thêm 5 máy bộ đàm nữa tại tần số này thì có cần phải làm thủ tục đăng kí thêm hay không? Thủ tục như thế nào.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 167:

Công ty tôi có sử dụng thiết bị chỉ thu tín hiệu từ vệ tinh. Công ty tôi có phải xin giấy phép sử dụng tần số không? Nếu có, thủ tục như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 168:

Muốn sử dụng máy điện thoại vệ tinh ở Việt Nam thì phải làm gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 169:

Vì sao các tuyến viba sử dụng một cặp kênh ở hai phân cực khác nhau đứng và ngang lại đóng phí như sử dụng 2 cặp kênh?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 170:

Tôi có thiết bị âm thanh không dây WT-500T hoạt động trong dải tần số 640-664MHz với mức công suất phát là 10mW. Tôi muốn đem sản phẩm dự triển lãm tại Hà Nội. Tôi có cần xin giấy phép sử dụng tần số không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 171:

Thời gian xem xét cấp Giấy phép hoạt động báo chí in? Thế nào là hồ sơ hợp lệ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 172:

Thành phần hồ sơ đề nghị thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, thay đổi tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 173:

Theo quy định hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải lập thành 02 bộ (1 bộ bản chính, 1 bộ bản sao). Doanh nghiệp đề nghị giảm xuống 01 bộ (không cần bản sao).

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 174:

Tổ chức thử nghiệm là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 175:

Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam có giá trị bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 176:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 177:

Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức bao gồm các giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 178:

Điều kiện đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 179:

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 180:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm các tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 181:

Trường hợp nào tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp lại giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời: