Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ Khoa học và Công nghệ

13/11/2019 10:09 SA

Lĩnh vực: Viễn thông và Internet

 
STT
Câu hỏi
Trả lời
1
Tổ chức thử nghiệm là gì?
Tổ chức thử nghiệm là các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng thử nghiệm các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành
2
Quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông?
Quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông là việc quản lý các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông theo các quy định về quản lý chất lượng chuyên ngành hiện hành của nhà nước Việt Nam
3
Việc sử dụng kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm?
Kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận trong các hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông.
4
Các đối tượng được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?
Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo các quy định hiện hành
5
Phạm vi/nội dung phù hợp để đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?
Các nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông theo các quy định hiện hành
6
Đối tượng phải thực hiện đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?
Các tổ chức, cá nhận được tuyển chọn/đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông
7
Nội dung đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?
Theo các yêu cầu đặt ra trong Thuyết minh khoa học và công nghệ được phê duyệt của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ