Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Quay lại
Trình tự thực hiện
-  Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày bị mất, bị hư hỏng giấy phép, nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp
- Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;
- Bản sao giấy phép (nếu có) hoặc giấy phép bị hư hỏng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
Phí, lệ phí (nếu có)
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
 
Thông tin liên hệ:
Cục Xuất bản, In và Phát hành
Số 10 Đường Thành, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38285697;
FAX: 024. 38287738.