Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Quay lại
Trình tự thực hiện:
1. Văn phòng đại diện phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau đây:
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện;
- Thay đổi người đứng đầu, tên gọi, nội dung.
2. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện; trường hợp không điều chỉnh, bổ sung giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
-        Nộp trực tiếp
-       Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện:
a. Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, hồ sơ (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có công chứng) gồm có:
- Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép;
- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện;
- Giấy tờ chứng minh có trụ sở hoặc hợp đồng thuê trụ sở để làm văn phòng đại diện tại địa điểm mới;
b. Trường hợp thay đổi người đứng đầu, tên gọi, nội dung hoạt động văn phòng đại diện, hồ sơ (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có công chứng) bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép;
- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện;
- Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phiếu lý lịch tư pháp và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Xác nhận
Lệ phí (nếu có):
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Mẫu số 02 – Phụ lục IV, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.
 
Thông tin liên hệ:
Cục Xuất bản, In và Phát hành
Số 10 Đường Thành, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38285697;
FAX: 024. 38287738.