Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi thẻ nhà báo

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
Người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 Luật báo chí thì phải làm thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.
- Người được đổi thẻ nhà báo thuộc cơ quan, đơn vị ở trung ương có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác cho Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Người được đổi thẻ nhà báo thuộc cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác cho Sở Thông tin và Truyền thông để gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo bao gồm:
- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo chuyển đến làm việc;
- Bản sao quyết định tiếp nhận công tác hoặc hợp đồng lao động có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bản sao thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác;
- Văn bản của cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác xác nhận người đề nghị đổi thẻ nhà báo không thuộc một hoặc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật báo chí;
- Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thẻ nhà báo
Lệ phí (nếu có):
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát (Mẫu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446294; 39446295
Fax: 024.39446287
Email: vanthucucbaochi@mic.gov.vn