Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Mức độ 3 Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử Cục An toàn Thông tin
2 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử Cục An toàn Thông tin
3 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
4 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
5 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính Vụ Bưu chính
6 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Vụ Bưu chính
7 Mức độ 3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
8 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Vụ Bưu chính
9 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
10 Mức độ 3 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành