Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
2 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
3 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính Vụ Bưu chính
4 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Vụ Bưu chính
5 Mức độ 3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
6 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Vụ Bưu chính
7 Mức độ 4 Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích Bưu chính Vụ Bưu chính
8 Mức độ 2 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
9 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
10 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông