Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình giải quyết hồ sơ

99%

Đúng hạn

Tiếp nhận

45831

hồ sơ

Đã xử lý

45612

hồ sơ

Đúng hạn

45534

hồ sơ

Quá hạn

78

hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến
15304 Hồ sơ
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến:
33.39%
Tình hình giải quyết hồ sơ theo quý
Tình hình giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực