Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông


I. Mức độ hài lòng về quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

1. Số lần quý vị phải đi lại đến cơ quan giải quyết hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ?

0 lần

01 lần

02 lần trở lên

2. Thành phần hồ sơ có được công khai rõ ràng và đầy đủ không?

Không

3. Tình trạng giải quyết hồ sơ có được công khai và dễ dàng tra cứu?

Không

II. Mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của Cơ quan cung cấp dịch vụ công. Thái độ phục vụ của công chức, viên chức (độ nhiệt tình, thời gian đáp ứng yêu cầu)?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

III. Mức độ hài lòng về khả năng tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

1. Thông tin có được cơ quan cung cấp dịch vụ công thường xuyên cập nhật

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

2. Thông tin có dễ dàng để tìm kiếm

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

3. Tốc độ truy cập thông tin (đọc thông tin, tải các mẫu biểu)

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

4. Giao diện có được bố trí hợp lý và tiện lợi khi sử dụng (dễ dàng sử dụng, cho phép nộp hồ sơ và nhận kết quả xử lý qua mạng, khả năng trợ giúp)

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

IV. Mức độ hài lòng về quá trình xử lý phản ánh, kiến nghị

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

V. Các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

VI. Đánh giá chung

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng